• امروز: Tuesday - 5 - December - 2023
 • ساعت :

  زرعی و معاشی ترقی

  بخش آباد ڈیم سے فراہ میں زرعی و معاشی ترقی آئے گی۔ مولوی عبدالطیف منصور
  2023-05-20
  فراه

  بخش آباد ڈیم سے فراہ میں زرعی و معاشی ترقی آئے گی۔ مولوی عبدالطیف منصور

  بخش آباد ڈیم سے فراہ میں زرعی و معاشی ترقی آئے گی۔ مولوی عبدالطیف منصور

  go Up